ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Mobil Credit Kft. (székhely: 4027 Debrecen, Csigekert u. 69-71., cégjegyzékszám: 09-09-007440, adószám: 12506936-2-09) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, illetve a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Mobil Credit Kft. és az Önök között létrejött szerződés („Szerződés”) elválaszthatatlan részre.

Önök a Mobil Credit Kft.-vel kötött Szerződés aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Mobil Credit Kft. az Önök által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat a Mobil Credit Kft. az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse, a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önöket érintő egyéb változásokról, a Mobil Credit Kft. újdonságairól Önöket tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések

 ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 Személyes AdatAz érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 HozzájárulásAz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 TiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 AdatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
‌AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
‌Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

‌Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

AdatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
‌AdatmegsemmisítésAz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
‌AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
‌AdatfeldolgozóAz a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
‌AdatállományAz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik SzemélyOlyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
‌EGT-ÁllamAz Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
‌Harmadik OrszágMinden olyan állam, amely nem EGT-állam;
‌Adatvédelmi Incidens‌Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

   

2. A kezelt adatok köre

A Mobil Credit Kft. által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a Mobil Credit Kft. szolgáltatásinak igénybevétele, illetve a szolgáltatások teljesítése során a Mobil Credit Kft. birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Önök tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Önök által a Mobil Credit Kft. részére továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők:

név;adóazonosító jel;
születési hely és idő;munkahelyi email cím;
anyja születési neve;személyi igazolvány szám;
lakcím;munkahelyi telefonszám;
lakcímkártya szám;állampolgárság
vezetői engedély száma:

 
 

3. Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az Önöktől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy, illetve a Mobil Credit Kft. részére történő továbbításához. A Mobil Credit Kft. a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Önök kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatoknak az Önök általi, a Mobil Credit Kft. részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Önök a személyes adatok Mobil Credit Kft. részére történő átadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

A Mobil Credit Kft. kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Mobil Credit Kft.-nek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával, vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Mobil Credit Kft. birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

    a gépjármű bérbeadási és flottakezelési szolgáltatások teljesítése;
    a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
    a Mobil Credit Kft. partnereivel, ügyfeleivel történő kapcsolat fenntartása;
    hírlevelekkel történő tájékoztatás, a Mobil Credit Kft. működésével, szolgáltatásaival,    elérhetőségével összefüggésben.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Az adatkezelés időtartama

   a) az Önök és a Mobil Credit Kft. között fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje, illetve
   b) a Szerződés alapján a Bérbeadót terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

6. Az adatok feldolgozása

A Mobil Credit Kft. az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Jelenleg a Mobil Credit Kft. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót. 

7. Az adatok megismerésére jogosultak

Önök a Mobil Credit Kft.-vel kötött Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Önök által megadott személyes adatokat a Mobil Credit Kft. munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő, vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyek a flottakezelési szolgáltatás elvégzésében, teljesítésében részt vesznek, s a részükre történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.  

8. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Önök adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében közöttünk szerződés jött létre, s Önök az adatokat közölték. A személyes adatokat a Mobil Credit Kft. abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Önök hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek a Mobil Credit Kft. megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

A Mobil Credit Kft. a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. A Mobil Credit Kft. az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

    ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
    azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
    az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban, vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása, illetve védelme érdekében szükséges.

A Szerződés aláírásával Önök kifejezett hozzájárulást adnak az adatok ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolják, hogy a személyes adatokat ilyen céllal a Mobil Credit Kft. részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a Mobil Credit Kft. haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból történő törlése iránt és értesítést küld Önöknek a törlés tényéről.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelés során a Mobil Credit Kft. tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

A Mobil Credit Kft. zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink hozzánk hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

A Mobil Credit Kft. az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Mobil Credit Kft. olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk a Mobil Credit Kft. által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

10. Hírlevél

Önök a Mobil Credit Kft. szolgáltatásának megrendelésével, valamint email címük Szerződésben történt megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Mobil Credit Kft. a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Mobil Credit Kft.-vel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

A Mobil Credit Kft. a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket a Mobil Credit Kft. álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat a Mobil Credit. Kft. saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén a Mobil Credit Kft. tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

A hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók, mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Önök részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat a Mobil Credit Kft. nem, mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önökkel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

A Mobil Credit Kft. fenntartja a jogot, hogy a hírlevél küldésből bárkit, bármikor kizárjon. Abban az esetben, ha a Szerződésben Önök nem céges email címet adnak meg, a Mobil Credit Kft. a feliratkozást és az adatokat az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul törli, és az érintett szervezetet, illetve kapcsolattartót kizárja a hírlevél küldésből.

Az adatokat mindaddig kezeli a Mobil Credit Kft., ameddig azok törlését az érintettek nem kérik.

   

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1) Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Önök által átadott és a Mobil Credit Kft. által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti a Mobil Credit Kft.. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, emailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség a Mobil Credit Kft. részére megküldeni. A Mobil Credit Kft. a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért a Mobil Credit Kft. költségtérítést számíthat fel.

2) Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – a Mobil Credit Kft. felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy a Mobil Credit Kft. egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a Mobil Credit Kft. helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról a Mobil Credit Kft. értesíti az érintettet.

3) Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

4) Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

    ha a személyes adataik kezelése, vagy továbbítása kizárólag a Mobil Credit Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, a Mobil Credit Kft., vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
    ha a személyes adataik felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
    törvényben meghatározott egyéb esetekben.

A Mobil Credit Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – a Mobil Credit Kft. megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5) Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását. 

12. Az adatváltozás bejelentése

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Mobil Credit Kft. által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

13. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

14. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett, vagy mások jogainak védelme érdekében.

A Mobil Credit Kft. az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

  

15. Egyebek

A Mobil Credit. Kft. fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal Társaságunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

  •     telefonszám: 30-645 1262 ; 52-431 203
  •     e-mail: mobilcredit@mobilcredit.hu
  •     cím: 4027 Debrecen, Csigekert u. 69-71.